BEZPIECZNY EMERYT

To program ubezpieczeniowy zapewniający pracownikom oświaty, którzy przechodzą na emeryturę, indywidualną kontynuację grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków BEZPIECZNA RODZINA.
Preferencyjne warunki oraz szeroki zakres świadczeń ochronnych oferowane są w dwóch opcjach ubezpieczenia, różniących się zakresem ochrony oraz wysokością składki. Oprócz głównego ubezpieczonego ochroną mogą być objęci członkowie jego rodziny – małżonek/partner, dziecko, wnuk, synowa oraz zięć.

Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową

  • zakończenie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę pracownika oświaty, który był ubezpieczony w programie BEZPIECZNA RODZINA
  • złożenia “Deklaracji przystąpienia emerytowanego pracownika oświaty”
  • nieukończony 80 r.ż.