Edukacja Emeryt to ubezpieczenie zapewniające indywidualną kontynuację Programu Edukacja pracownikom oświaty, którzy przechodzą na emeryturę. Aby skorzystać z oferty z ograniczonymi karencjami oraz bez badań medycznych, chęć kontynuacji ubezpieczenia należy zgłosić nie później niż 2 miesiące po odejściu na emeryturę.

Preferencyjne warunki ubezpieczenia oraz zakres i rodzaje świadczeń dostosowane są do potrzeb wynikających z etapu życia ubezpieczonych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 69. roku życia, w tym również pełnoletnie dzieci, współmałżonek lub partner ubezpieczonego.

Do ubezpieczenia mogą także przystąpić osoby przebywające na świadczeniu kompensacyjnym. W przypadku osób  przebywających na rencie, nie ma możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Warianty ochrony ubezpieczeniowej Edukacja Emeryt (łączna kwota świadczenia)

W celu przystąpienia do programu należy

Skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta NAU SA – tel. (22) 696 72 70 lub 801 11 22 55,
pn./pt. 9.00 – 17.00 lub mailowo na adres emeryt@nau.pl.
Po przedstawieniu oferty i warunków ubezpieczenia zainteresowany ubezpieczeniem klient zobligowany będzie do:

 1. Zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).
 2. Wybrania jednego z wariantów ubezpieczenia (tabela powyżej lub do pobrania).
 3. Wydrukowania i podpisania Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych i zapoznania się z OWU.
 4. Przesłania „Oświadczenia” mailem, faksem lub listownie do NAU SA.
 5. Sporządzenia wraz z pracownikiem NAU SA „Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia”.
 6. Podpisania ”Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia” – NAU SA prześle dokument na adres mailowy lub pocztą.
 7. Wpłaty składki za ubezpieczenie na konto NAU SA – do pobrania indywidualny numer rachunku i druk przekazu pocztowego.
 8. Przesłania do NAU SA pocztą/kurierem kompletu podpisanych dokumentów:
  a) „Oświadczenie”
  b) „Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia”
  c) Rezygnacja z ubezpieczenia grupowego/odejście z grupy (dokument wystawia placówka oświatowa gdzie było wcześniejsze ubezpieczenie).

Adres: NAU SA ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa

Uwaga!
Aby ubezpieczenie rozpoczęło się od 1 dnia najbliższego miesiąca, pełna dokumentacja musi wpłynąć do NAU SA w oryginale do 19 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony (np. ubezpieczenie od 1 września – dokumenty muszą wpłynąć do 19 sierpnia).

Najczęściej zadawane pytania  – FAQ


Pliki do pobrania:
Tabela zakresu ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
Informacja dodatkowa dla przystępujących do ubezpieczenia
Oświadczenie dane osobowe – Edukacja Emeryt
Indywidualny numer rachunku i druk przekazu pocztowego
(automatyczny generator numeru i druku przekazu)

Szczegółowe zasady dot. ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w OWU.