Dział Likwidacji Szkód (DLS) Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. został utworzony w 2010r. w celu obsługi roszczeń autorskiego programu NNW dzieci szkolnych wynegocjowanego z jednym z największych Towarzystw Ubezpieczeń w Europie, ACE European Group Ltd. Sp. z o.o. – Oddział w Polsce.

W specjalnym programie ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu placówek oświatowo – wychowawczych objęliśmy ochroną ubezpieczeniową ponad 600.000 osób.

W 2015 roku kolejne Towarzystwa Ubezpieczeń współpracując z nami, uznały wysoką jakość merytoryczną programu NNW Dzieci NAU oraz profesjonalną i obiektywną likwidację szkód w NAU. Przeważającą większość prawidłowo zgłoszonych szkód likwidujemy w czasie krótszym niż 14 dni.

Program ubezpieczenia NAU, negocjowany jest na wyłączność z najlepszymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, jako Oferta Specjalna. Powstaje na bazie szczegółowej analizy wypłacanych świadczeń oraz uwag i sugestii kierowanych do nas przez współpracujące z nami Rady Rodziców i Dyrektorów placówek oświatowych w całej Polsce. Jesteśmy świadomi, jak bardzo ważna jest dla Państwa sprawna pomoc w momencie zaistnienia szkody oraz szybka jej likwidacja. To dla nas najważniejszy sprawdzian jakości zakupionego programu ubezpieczeniowego. Od wielu lat inwestujemy w ten obszar naszej działalności skracając i upraszczając proces rozpatrywania roszczeń. Dzięki temu najprostsze szkody likwidujemy w ciągu 24-48 godzin od ich zgłoszenia.

Posiadane doświadczenia z zakresu likwidacji szkód NNW pozwoliły nam na podjęcie obsługi kolejnej grupy ubezpieczonych w ramach współrealizowanego z STU Ergo Hestia SA programu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz wszystkich pracowników oświaty. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach związanych ze zgłoszeniem i likwidacją szkody.

Skontaktuj się z nami

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-379 Warszawa

tel: 22 584 10 00
w godz 8:00-17:00 (pon-pt)
email: szkody.nnw@nau.pl