*Pole obowiązkowe

  Likwidacja szkód

  Nasz dział Likwidacji Szkód zajmuje się zgłoszeniami z polis NNW Szkolne, Programu Bezpieczna Rodzina InterRisk.

  Pozostałe szkody prosimy zgłaszać bezpośrednio do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeń.

  Zgłosiłeś już szkodę? Wybierz swój program ubezpieczeniowy i sprawdź jej status:

  Bezpieczna Rodzina InterRisk

  NNW Dzieci InterRisk

  Zgłoś szkodę on-line

  Aktualny średni czas likwidacji szkody

  5 dni

  od momentu dostarczenia wszystkich dokumentów

  Jak zgłosić szkodę

  Formularz on-line

  Formularz on-line to rekomendowany przez NAU sposób złożenia wniosku o wypłatę świadczenia. Pozwala na szybkie dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów w przeciągu kilku minut. Przed wypełnieniem formularza prosimy o przygotowanie numeru polisy, danych osobowych i skanów  oryginałów wymaganych dokumentów. Wielkość pojedynczego skanu nie powinna przekroczyć 5 MB. Akceptowane pliki to PDF i JPG .

  Wypełnij formularz

  E-mailowo

  Zgłoszenie szkody e-mailem to wygodny sposób złożenia wniosku o wypłatę świadczenia. E-mail powinien zawierać wypełniony Wniosek Zgłoszenia Szkody Bezpieczna Rodzina lub NNW Dzieci oraz skany oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów. Wielkość pojedynczego skanu nie powinna przekroczyć 5 MB. Akceptowane pliki to PDF i JPG .

  Komplet dokumentów prosimy wysłać na adres szkody.nnw@nau.pl, w tytule e-maila wpisując: Wniosek o wypłatę świadczenia/nr polisy.

  Korespondencyjnie

  Zgłoszenie szkody korespondencyjnie to tradycyjny sposób złożenia wniosku o wypłatę świadczenia. Komplet dokumentów powinien zawierać wypełniony Wniosek Zgłoszenia Szkody Bezpieczna Rodzina lub NNW Dzieci oraz oryginały (w przypadku faktur i rachunków) i kopie (dokumentacja medyczna) wszystkich wymaganych dokumentów.

  Komplet dokumentów prosimy wysłać na adres Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa z dopiskiem: Dział Likwidacji Szkód.

  Telefonicznie

  Składanie wniosku telefonicznie  nie pozwala na dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności. Konieczne będzie m.in. mailowe lub korespondencyjne dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.

  Aby uzyskać niezbędne informacje prosimy o kontakt pod numerem 22 584 10 00.

  Osobiście

  Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia osobiście wymaga bezpośredniego udania się do centrali Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa.

  Przed przyjazdem prosimy przygotować komplet wymaganych dokumentów oraz wypełniony Wniosek Zgłoszenia Szkody Bezpieczna Rodzina lub NNW Dzieci.

  Obecnie, ze względu na sytuację pandemiczną, w celu ochrony zdrowia swojego i pracowników NAU, prosimy o wybór innego sposobu zgłoszenia szkody.

  Proces likwidacji szkód

  Zgłoszenie szkody

  W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem prosimy o zgłoszenie nam tego faktu na jeden z 5 możliwych sposobów.

  Weryfikacja złożonych dokumentów

  Po otrzymaniu zgłoszenia przystępujemy do weryfikacji otrzymanych dokumentów. Proces ten nie powinien trwać dłużej niż 30 dni, jednak zwyczajowo zajmuje tylko kilka dni.

  Decyzja

  Jeśli otrzymaliśmy komplet niezbędnych dokumentów niezwłocznie wydajemy decyzję o wypłacie odszkodowania.

  Wypłata środków

  W przypadku pozytywnej decyzji, odszkodowanie przekazujemy w wybrany przez Zgłaszającego sposób. Najczęściej wybieraną opcją jest rachunek bankowy. Przelew jest realizowany w ciągu 2 dni roboczych, licząc od chwili wydania decyzji.

  Baza dokumentów

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia. 

  Wniosek o wypłatę świadczenia – Bezpieczna Rodzina

  Wniosek o wypłatę świadczenia – NNW Dzieci

  Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) związane z opieką nad dzieckiem przebywającym w szpitalu

  Lista wymaganych dokumentów w zależności od zdarzenia

  2021/2022 Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW szkolnego wraz z Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi - żłobki i przedszkola

  2021/2022 Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW szkolnego wraz z Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi - szkoły podstawowe

  2021/2022 Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW szkolnego wraz z Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi - szkoły ponadpodstawowe

  202/2022 Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW szkolnego wraz z Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi - student

  2020/2021 Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW szkolnego wraz z Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi - żłobki i przedszkola

  2020/2021 Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW szkolnego wraz z Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi - szkoły podstawowe

  2020/2021 Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW szkolnego wraz z Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi - szkoły ponadpodstawowe

  2020/2021Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW szkolnego wraz z Postanowieniami Dodatkowymi i Odmiennymi - student

  2019/2020 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus

  2019/2020 Postanowienia dodatkowe i odmienne (żłobki i przedszkola) do OWU Edu Plus

  2019/2020 Postanowienia dodatkowe i odmienne (szkoły podstawowe i gimnazja) do OWU Edu Plus

  2019/2020 Postanowienia dodatkowe i odmienne (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne) do OWU Edu Plus

  2018/2019 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus

  2017/2018 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus

  2016/2017 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW szkolnego

  Postanowienia Dodatkowe i Odmienne żłobki i przedszkola Warianty I-III

  Postanowienia Dodatkowe i Odmienne żłobki i przedszkola Warianty VI-VI

  Postanowienia Dodatkowe i Odmienne szkoły Warianty I-III

  Postanowienia Dodatkowe i Odmienne szkoły Warianty IV-VI

   

  Zgłoś szkodę bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym

  FAQ

  Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi przez naszych klientów pytaniami.

  1. Wniosek można zgłosić na: wiener.pl/zglos-szkode
  LUB
  2. Pobierz i wydrukuj dokumentwniosek
  a. Wypełnij wniosek
  b. Wniosek wraz z dokumentacją medyczną prosimy przesyłać listem zwykłym/poleconym na adres korespondencyjny:
  Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
  Centrum Indeksacji Dokumentów
  ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa

  Wniosek można zgłosić:
  - poprzez formularz on-line (rekomendowany sposób),
  - e-mailowo – wysyłając skany dokumentów i wypełniony druk zgłoszenia na adres: szkody.nnw@nau.pl,
  - telefonicznie 22 584 10 00,
  - korespondencyjnie (listownie) przesyłając dokumentację na adres centrali NAU,
  - bezpośrednio w centrali NAU.

  Na zgłoszenie roszczenia masz 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Po tym terminie roszczenie ulega przedawnieniu (art. 819 § 1 k.c.).

  W przypadku ubezpieczenia „Bezpieczna Rodzina” numer polisy możesz ustalić telefonicznie z Działem Likwidacji Szkód (22 584 10 00) lub Biurem Obsługi Klienta (22 696 72 70).

  W przypadku ubezpieczenia NNW Dzieci w sytuacji, gdy:
  - składkę opłacasz bezpośrednio w szkole należy skontaktować się z placówką oświatową;
  - składkę opłacasz samodzielnie przez Internet (bez udziału placówki oświatowej) numer polisy możesz ustalić telefonicznie z Działem Likwidacji Szkód (22 584 10 00) lub Biurem Obsługi Klienta (22 696 72 70).

  Nie wszystkie. Dokumentacja medyczna może być kopią. Oryginały wymagane są w przypadku faktur bądź imiennych rachunków, które należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa z dopiskiem: Dział Likwidacji Szkód.

  Nie. W sytuacji, gdy nie posiadasz rachunku bankowego, świadczenie możesz odebrać w dowolnej placówce Banku Pekao S.A. za okazaniem:
  - decyzji o przyznaniu świadczenia,
  - dokumentu tożsamości.

  Nie. Należy przedstawić całość dokumentacji medycznej tj. dokumentację medyczną z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku oraz dokumentację z przebiegu leczenia i rehabilitacji.

  Jednocześnie z przesłaniem decyzji informującej o przyznaniu świadczenia generujemy zlecenie przelewu na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego. Pieniądze na koncie pojawiają się średnio w ciągu 2 dni roboczych.

  Decyzja podejmowana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów/informacji. W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji w ww. terminie (np. z powodu braku dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów) decyzja zostanie wydana najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnione będą wszystkie okoliczności sprawy.

  Faktyczny czas likwidacji szkód jest jednak krótszy. Aktualny średni czas likwidacji szkód możesz sprawdzić na górze tej strony.

  Nie. Taka konieczność występuje tylko w sytuacji opłacania składek za ubezpieczenie bezpośrednio w placówce oświatowej.

  Zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia może zgłosić:
  - Ubezpieczony (pełnoletni) lub Ubezpieczający,
  - Uprawniony z umowy ubezpieczenia,
  - Spadkobierca Ubezpieczonego,
  - inna osoba upoważniona przez wyżej wymienione osoby.