BEZPIECZNY EMERYT 2018

To program ubezpieczeniowy zapewniający pracownikom oświaty, którzy przechodzą na emeryturę, indywidualną kontynuację grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków BEZPIECZNA RODZINA.
Preferencyjne warunki oraz szeroki zakres świadczeń ochronnych oferowane są w dwóch opcjach ubezpieczenia, różniących się zakresem ochrony oraz wysokością składki. Oprócz głównego ubezpieczonego ochroną mogą być objęci członkowie jego rodziny – małżonek/partner, dziecko, wnuk, synowa oraz zięć.

Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową

  • zakończenie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę pracownika oświaty, który był ubezpieczony w programie BEZPIECZNA RODZINA
  • złożenia „Deklaracji przystąpienia emerytowanego pracownika oświaty”
  • nieukończony 80 r.ż.